Voorwaarden

Artikel 1       Algemeen


Wassink Omgevingsrecht heeft ten doel het verlenen van ondersteuning aan bedrijven en particulieren op het gebied van het omgevingsrecht in de breedste zin van het woord, op grond van welke titel dan ook.

Artikel 2       Toepasselijkheid


2.1 Deze algemene voorwaarden zullen uitdrukkelijk van toepassing zijn op opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers/ cliënten, behoudens indien en voor zover Wassink Omgevingsrecht met een opdrachtgever/cliënt schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomt.


2.2 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.


2.3 Door de opdrachtgever/cliënt ingeroepen algemene voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Wassink Omgevingsrecht deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3       Aansprakelijkheid en reclame


3.1 Iedere aansprakelijkheid verband houdende met de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever/cliënt, voor schade ten gevolge van een handelen en/of nalaten van werknemers van Wassink Omgevingsrecht is beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Wassink Omgevingsrecht geldt deze beperking uiteraard niet.


3.2. Wassink Omgevingsrecht is niet aan aansprakelijk voor het niet of niet tijdig indienen van een bezwaarschrift als gevolg van fouten door post instanties.


3.3 De opdrachtgever/cliënt vrijwaart Wassink Omgevingsrecht tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoeld in het eerste lid.


3.4 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient, op straffe van verval van alle aanspraken, binnen 30 dagen na de eerste mogelijkheid tot kennisneming van het gebrek schriftelijk aan Wassink Omgevingsrecht te worden medegedeeld. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever/cliënt niet op.

Artikel 4       Opdrachten


4.1 Een opdracht wordt eerst geacht door Wassink Omgevingsrecht te zijn aanvaard na schriftelijke bevestiging, dan wel, bij ontbreken daarvan, nadat Wassink Omgevingsrecht met de opgedragen werkzaamheden een feitelijke aanvang is gemaakt.


4.2 Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door Wassink Omgevingsrecht.


4.3 Bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt/opdrachtgever is Wassink Omgevingsrecht gerechtigd om derden in te schakelen. Hierover zal tevoren zoveel mogelijk met opdrachtgever/cliënt worden overlegd. Iedere eigen aansprakelijkheid van Wassink Omgevingsrecht voor een tekortkoming van ingeschakelde derden is uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten
beperken, is Wassink Omgevingsrecht gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens zijn opdrachtgevers te aanvaarden.


4.4 Wassink Omgevingsrecht is te allen tijde bevoegd om een opdracht te weigeren of tussentijds terug te geven aan haar opdrachtgever/cliënt.


4.5 Opdrachtgever dient alle relevante bescheiden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 werkdagen voor het verstrijken van de termijn, aan Wassink Omgevingsrecht te doen toekomen.


4.6 Indien de voornoemde bescheiden op een later tijdstip dan de in artikel 4.5 genoemde termijn worden overlegd, behoudt Wassink Omgevingsrecht zich het recht voor zonder opgaaf van reden uw dossier niet in behandeling te nemen. Voor de eventueel te lijden schade voortvloeiende uit een niet tijdig ingediend bezwaar- en/of beroepschrift is Wassink Omgevingsrecht niet aansprakelijk.

Artikel 5       Gegevensverstrekking


5.1 De opdrachtgever/cliënt draagt er zorg voor dat alle benodigdheden, waarvan Wassink Omgevingsrecht aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wassink Omgevingsrecht worden verstrekt. Indien de benodigdheden voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig aan Wassink Omgevingsrecht zijn verstrekt, heeft Wassink Omgevingsrecht het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.


5.2 Wassink Omgevingsrecht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Wassink Omgevingsrecht is uitgegaan van door de opdrachtgever/cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Wassink Omgevingsrecht kenbaar hoorde te zijn

Artikel 6       Intellectuele eigendom


Verstrekte opdrachten worden door Wassink Omgevingsrecht uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de cliënt/opdrachtgever
verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de cliënt/opdrachtgever vrijwaart Wassink Omgevingsrecht tegen aanspraken van derden dienaangaande.
Wassink Omgevingsrecht behoudt alle rechten van intellectuele eigendom. Cliënt/opdrachtgever is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wassink Omgevingsrecht, niet gerechtigd tot het vermenigvuldigen, openbaar maken of ter kennis brengen van rapporten, presentaties, adviezen, materialen, teksten enz. welke cliënt/opdrachtgever als gevolg van de opdracht van de vennootschap heeft ontvangen. Cliënt/opdrachtgever vrijwaart Wassink Omgevingsrecht van alle aanspraken van derden indien cliënt/opdrachtgever dit verbod overtreedt.

Artikel 7       Geheimhouding

7.1 Wassink Omgevingsrecht is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die aan Wassink Omgevingsrecht gedurende de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht als vertrouwelijk is toevertrouwd of ter kennis is gekomen of waarvan Wassink Omgevingsrecht het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs behoort te begrijpen.


7.2 Wassink Omgevingsrecht behoudt het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8       Rechtskeuze


Op de rechtsverhouding tussen Wassink Omgevingsrecht en opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten